لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

فولاد ارفع رکورد زد

شرکت آهن و فولاد ارفع در ماه فروردین، با تولید معادل ۸۵۱۷۶ تن، رکورد تولید فولاد را شکست.شرکت ارفع توانست رکورد تاریخی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ثبت نماید که عددی فراتر از ۲۵٪ سقف تولید نامی این واحد صنعتی بوده است.