لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده (اصلاحیه)