لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

ویدئو گزارش به مجمع عمومی در سال ۱۳۹۷

این ویدئو درفروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷به جهت ارائه به مجمع عمومی شرکت آهن و فولاد ارفع تصویربرداری و تدوین شده است.