آگهی ارزیابی کیفی طراحی، تامين و اجرای سيستم های اعلان حريق كل سايت ارفع به همراه سايت سياه كوه (2000،5000) و اطفاء حريق سايت سياه كوه و موقعيت هاي اعلامي كارفرما

اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﻰ کیفی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮاى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ دﺳﺘﻰ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿک به صورت EPC

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!